Grafická verze | Mapa webu | Rejstřík

Obec Žleby

Přejít k

Hlavní menuÚvod / Aktuality

Informace - Koronavirus
více informací o onemocnění a přijatých opatřeních

Aktuality

Mimořádné opatření upravující volný pohyb

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Publikováno: 6.4.2020, Vložil: Petr Vašíček

Zápis dětí do Mateřské školy Žleby

Pro školní rok 2020 - 2021 se koná v úterý 12. května 2020 od 10.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.

S sebou přinesou zákonní zástupci svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte, potvrzenou od lékaře. Žádost a evidenční list si lze vyzvednout v ZŠ od 1. do 30. dubna 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin, případně mohou být po vyžádání zaslány e-mailem (školní e-mail: zszleby@post.cz).

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 a § 34a školského zákona). Jsou to děti narozené 1. září 2014  - 31. srpna 2015.
 • Povinností je očkování dítěte. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší). s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

Dotazy zodpoví Bohdana Havránková, Vedoucí učitelka MŠ, tel. 327 398 349, mob. 772 720 774

Publikováno: 2.4.2020, Vložil: Petr Vašíček

Výdej dezinfekce do vlastních nádob

Od státu obec obdržela 75ml dezinfekce na osobu. Obci se podařilo koupit další dezinfekci, kterou bude vydávat svým občanům, a to v množství 1l na domácnost. Výdej bude probíhat tento pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hod. v hasičské zbrojnici Žleby do vlastních nádob.

Dbejte pokynů hasičů a dodržujte vydaná nařízení, a to mít ochranné prostředky úst a nosu a dodržovat vzdálenost 2m od ostatních.

Obec Žleby rozdala do poštovních schránek svých obyvatel (přihlášených k trvalému pobytu v obci a místních částech) látkové roušky, bylo jich okolo 1300. Velice děkujeme dobrovolníkům z řad občanů za šití roušek, dobrovolným hasičům za roznos.

Publikováno: 1.4.2020, Vložil: Petr Vašíček

Prodloužení a úprava mimořádných opatření

S platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,  individuální duchovní péče a služby,  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  veterinární péče,
 •  pobytu v přírodě nebo parcích,
 •  cest zpět do místa svého bydliště,
 • pohřbů.

S platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

S platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, mimo jmenované výjimkou. Prodloužením nezměněno.

Celé znění aktuálně platných opatření

Publikováno: 31.3.2020, Vložil: Petr Vašíček

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy

V souvislosti s aktuální situací v ČR se uskuteční zápis dne 21. 4. 2020 od 14:00 do 16:00 hod. v budově Základní školy ve Žlebech. Povinně se zapisují děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 6 let.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu bez dítěte v daném termínu a přinese s sebou:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky – doporučení PPP

Publikováno: 26.3.2020, Vložil: Petr Vašíček

Výběrové řízení - školník

Základní škola a Mateřská škola Žleby zastoupená ředitelkou Mgr. Marcelou Palošovou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Š K O L N Í K

podmínky:
nástup od 1. 8. 2020, pracovní úvazek částečný (cca 15.000,- Kč hrubého), vhodné pro muže, místo výkonu práce Základní škola a Mateřská škola Žleby

hlavní úkoly:

 • udržování zeleně v areálu ZŠ a MŠ
 • sekání trávy
 • údržba sportovišť
 • drobné opravy elektro
 • drobné zednické práce
 • drobné instalatérské a topenářské práce
 • obsluha kotlů a tlakových nádob
 • údržba okolí školy v zimním období – vyhrnování sněhu, solení chodníků

Bližší informace – Mgr. Marcela Palošová  772 720 771

Přihlášku s životopisem zašlete poštou na adresu: ZŠ a MŠ Žleby, Školní 190, 285 61 Žleby
mailem: zszleby@post.cz   
lhůta pro podání přihlášek: do 30. 4. 2020

Publikováno: 26.3.2020, Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu zrušen

Plánovaný sběr ve dnech 16.-18. dubna 2020 se ruší z důvodu pandemie koronaviru.

Publikováno: 25.3.2020, Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Obecní opatření k zamezení šíření koronaviru

Vážení spoluobčané, obec Žleby na základě opatření vlády přistoupila k těmto krokům:
 1. Obecní úřad podatelna bude otevřena pouze v pondělí a středu od 13 hod do 16 hod.
 2. Stavební úřad je do odvolání uzavřen. Dokumentaci je možné odevzdat na podatelně.
 3. Místní knihovna je do odvolání uzavřena. Veškeré akce pořádané knihovnou jsou zrušeny.
 4. Při úhradě stočného upřednostňujeme bezhotovostní platební styk, prodlužujeme termín splatnosti pro úhradu stočného do 31. května.
 5. Pro rizikovou skupinu občany starší 70let obec Žleby nabízíme možnost zajištění dopravy základních potravin. Pro tyto účely budou vyhrazeny dny úterý a pátek.

V případě zájmu a bližších informací kontaktujte obecní úřad Žleby na tel. 327 398 711, případně emailem podatelna@ouzleby.cz

Doporučujeme našim obyvatelům při nezbytně nutném pobytu venku nosit roušky, pokud je mají.

Chovejme se prosím odpovědně a ohleduplně.

Publikováno: 16.3.2020, Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Vyhlášení nouzového stavu

Vážení spoluobčané, vláda vyhlásila nouzový stav v zemi. Platit začal dnes 12. března od 14:00 po dobu 30 dnů. Od pátku 6:00 se také plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Zakazuje se také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20:00–6:00 hodinou a posilovnách. A úplný zákaz platí pro provozovny, které poskytují stravovací služby v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní umělecké školy.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňujeme občany, aby situaci týkající se šíření koronaviru sledovali prostřednictvím médií.

Na základě těchto opatření bylo rozhodnuto zřizovatelem o uzavření Mateřské školky Žleby od pondělí 16. 3. do odvolání. Do odvolání budou rovněž uzavřeny všechny školské objekty včetně tělocvičny.

Obec Žleby nabízí v této souvislosti možnost zajištění dopravy základních potravin pro rizikovou skupinu, a to občany starší 70ti let. Pro tyto účely budou vyhrazeny dny úterý a pátek. V případě zájmu a bližších informací kontaktujte obecní úřad Žleby na tel. 327 398 711, případně emailem podatelna@ouzleby.cz

Vláda ČR - nouzový stav
Vláda ČR - informace ke koronaviru

Publikováno: 12.3.2020, Vložil: Petr Vašíček


RSS na adrese http://ouzleby.cz/news.rss.php


Přejít k

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30
13 - 16 hod.

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti