Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Obecní úřad / Onemocnění COVID-19

Onemocnění Koronavirus (COVID-19)

logo MZČR

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Informační portál ministerstva zdravotnictví o nemoci, způsob šíření, rady a doporučení, důležité kontakty, otázky a odpovědi, informace o domácí karanténě a další informace na webové stránce Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Očkování proti COVID-19

Očkování osob

Jak se registrovat?

 • vyplnit on-line registrační formulář na https://crs.uzis.cz
 • registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
 • lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory 1221

Co je potřeba pro registraci?

 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro rezervační systém
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší oč. místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Kde očkování probíhá?

 • nemocnice Čáslav, Kutná Hora


Mimořádné opatření


S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

 1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č.258/2000   Sb.,   jde-li   o provoz   v maloobchodních  prodejnách  zboží  a  služeb a provozovnách  těchto  služeb,  s výjimkou  činností  uvedených  v bodu I/11avozidel taxislužby  nebo  jiné  individuální  smluvní  přepravy  osob,  a  provoz  knihoven,  nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
  1. v provozovně  nepřipustí  přítomnost  více  zákazníků,  než  je  1  zákazník  na  15  m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2se  toto omezení  nevztahuje na  dítě  mladší  15  let  doprovázející  zákazníka  a nadoprovod zákazníka, který je  držitelem  průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením;  v  případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci  zdržovali  v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
  3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  5. zajistí  informování  zákazníků  o  výše  uvedených  pravidlech,  a  to  zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
  7. jsou zakázány propagační aktivity vprodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
  8. vpřípadě osoby, která veze kočárek sdítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pronákup  používala  nákupní  vozík,  a  dítě  vkočárku  se  nezapočítá  docelkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
  9. stím,  že  prodejní  plochou  se  rozumí  část  provozovny,  která  je  určena  pro  prodej avystavení  zboží,  tj.  celková  plocha,  kam  zákazníci  mají  přístup,  včetně  zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; doprodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady apřípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,
 2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb.stanovují vedle podmínek uvedených vbodu I/1 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických,  masérských  aobdobných  regeneračních  nebo  rekondičních  služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:
  1. osoba poskytující službu ji vjeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
  2. mezi  místy,  kde  jsou  zákazníkům  poskytovány  služby  (např.  křesla  vholičství akadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
  3. služby  lze  poskytnout  pouze  zákazníkovi,  který  nevykazuje  klinické  příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené  v  bodu I/16;  provozovateli  se  nařizuje  u  zákazníka  před  zahájením poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je  provozovatel  povinen  takovému  zákazníkovi  službu neposkytnout,
  4. provozovatel  vede  evidenci  zákazníků  propotřeby  případného  epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno, příjmení),  kontaktní  údaje  zákazníka  (nejlépe  telefonní  číslo),  informace  o  čase poskytnutí služby (od kdy, dokdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
 3. podle§ 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.94/2021 Sb.,jde-li  o  provozprovozovny stravovacích  služeb,  hudebních,  tanečních,  herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin
  1. nařizuje provozovatelůmuvedenýchprovozoven dodržovat následující pravidla:
   1. zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi  odstup alespoň 1,5 metru, svýjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
   2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
   3. provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
   4. provozovatel  aktivně  brání  ve  vnějších  a  vnitřních  prostorechprovozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
   5. při  vstupu  do  vnitřních  i  venkovních  prostor  provozovny  je  zajištěna  možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
   6. umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových kpřímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet sobsluhou; tato podmínka se nevztahuje na provozovnystravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních  služeb  a  sociálních  služeb,  vevězeňských  zařízeních  a  školní stravování  zaměstnanců  přítomných  na  pracovišti  a  dětí,  žáků  a  studentů účastnících se prezenčního vzdělávání),
   7. produkce  živé  hudby  a  tanec  nejsou  umožněny,svýjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, ahostiny popohřbu,
   8. provozovatelzajistí  ve  vnitřním  prostoru  maximální  možnou  cirkulaci  vzduchu sčerstvě  nasávaným  venkovním    vzduchem  (přirozené  větrání  nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
   9. provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách  a pravidlech vstupu podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
  2. zakazuje zákazníkovivstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li klinické  příznaky  onemocnění  covid-19  a není-li,  svýjimkou  dítěte  dodovršení6 let věku, namístě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené vbodu I/16 ; tyto podmínky se nevztahují na provozovnystravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost,
 4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb.stanovují podmínky pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
  1. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami naveřejně přístupných plochách vnákupním centru (např. formou infografiky, spotů vrádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  2. provozovatel  zajistí  maximální  možnou  cirkulaci  vzduchu  snasáváním  venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bezrecirkulace vzduchu vobjektu,
 5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a§ 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li oprodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej vestáncích,  vpojízdných  prodejnách  a  prodej  z  jiných  mobilních  zařízení),  nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
  1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  2. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  3. v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených kbezprostřední konzumaci
   1. vpřípadě, že jsou na místě stoly a místa ksezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4osoby, s výjimkou osob  ze  společné  domácnosti; jedná-li  se  o  stůl  s  10  a  více  místy  k  sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
   2. ii.provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,
 6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat následující pravidla:
  1. při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci  dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
  2. ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, svýjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují podmínky stanovené vbodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osobasplnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16, 
  3. bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout voddělených budovách:
   1. osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
   2. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
   3. osobám  v  bytové  nouzi,  kterým  ubytování  zprostředkoval  územní samosprávný celek,
 7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
  1. zakazuje   pacientovi   nastoupit   hospitalizaci,   pokudvykazuje  klinické  příznaky onemocnění  covid-19  nebo,  svýjimkou  dítěte  do  dovršení  6  let  věku,  nesplňuje  podmínkystanovené vbodu I/16,
  2. nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených vbodu I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí khospitalizaci,
  3.   nařizuje  poskytovateli  lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče kontrolovat při  přijetí pacienta k hospitalizaci  splnění podmínek podle bodu I/16a pacientovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle boduI/16neprokáže,  je  poskytovatel  lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče povinen takového pacienta khospitalizaci nepřijmout; vpřípadě, že pacient neprokáže splnění  podmínekpodle  písmene  b),  nařizuje  se  poskytovateli  lázeňské  léčebně rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit,
 8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště,  kurty,  ringy,  herny  bowlingu  nebo  kulečníku,  tréninková  zařízení) a tanečních studií, posiloven afitness center,
  1.   zakazuje  vstupdo  uvedených  prostorosobám,  kterévykazují  klinické  příznaky onemocnění covid-19nebonesplňují,svýjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené vbodu I/16; provozovatelise nařizujeu osoby při vstupu do prostorsplnění podmínek kontrolovat  a  osobě  se  nařizuje musplnění  podmínek  podle  bodu I/16 prokázat;  vpřípadě,  že  osoba  splnění  podmínek  podle  bodu I/16neprokáže, je provozovatelpovinen takovou osobudo uvedených prostornevpustit,
  2.  nařizuje osobám vpřípadě skupinových lekcí dodržovat mezi sebourozestupy alespoň 2 metry,
  3.  nařizuje provozovatelizajistitve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu sčerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
 9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén prokojence a batolata, brouzdaliště),wellness zařízení,saunya  solnéjeskyně,
  1. zakazuje  vstup  do  uvedených  prostor  osobám,  které  vykazují  klinické  příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek  kontrolovat  a  osobě  se  nařizuje  mu  splnění  podmínek  podle  bodu I/16 prokázat;  v  případě,  že  osoba  splnění  podmínek  podle  bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
  2. nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
   1. provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je  50 % zmaximální kapacity návštěvníků areálu,
   2. provozovatelzajistí  ve  vnitřním  prostoru  maximální  možnou  cirkulaci  vzduchu sčerstvě  nasáváným  venkovním    vzduchem  (přirozené  větrání  nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
   3. minimální teplota provozování saun je 80 °C,
   4. provozovatel  aktivně  brání  ve  vnitřních  prostorech  shromažďování  osob vevzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
  3. nařizuje  osobám udržovat  rozestupy  alespoň  2  metry  ve  společných  prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č.94/2021 Sb., jde-li oprovoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
  1. nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akceneumožnitpřítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizujeudržovat rozestupy alespoň 2  metry,  nejde-li  oosoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret ajiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;
  2. nařizuje  organizátorovi skupinové  prohlídkyuvedených  prostor  nebo  akce  omezitcelkový počet osob ve skupině včetně průvodce na nejvýše 30 osob stím,že se zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19nebo kterévpřípadě skupinové prohlídkyo celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky  se  nařizuje  u  osoby  před  zahájením  prohlídky  splnění  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,
 11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li  o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18  let  zaměřených  načinnosti  obdobné  zájmovým  vzděláváním  podle  §  2  vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy navyučování,  poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně,jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
  1. nařizuje  provozovateli  zařízení,  poskytovateli  služby  nebo  organizátorovi  akce neumožnit vjeden časpřítomnost více než 200osob  ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,
  2. nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akcevéstevidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujícíchslužbynebo péči nebo jinak vedoucí  aktivitu(jméno,  příjmení),  jejich  kontaktní  údaje  (nejlépe  telefonní  číslo) a informace o čase poskytnutí službyapod.(od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
  3. zakazuje  účast na  uvedených  aktivitách  osobám,které  vykazují  klinické  příznaky onemocnění covid-19 nebo kterévpřípadě, že má být vjeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, svýjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu I/16neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo  organizátor  akce  povinen  takové  osobě  neumožnit  účast  na  uvedených aktivitách;jde-li  o  pravidelné  aktivity  neměnného  kolektivu,  prokazuje  se  splnění podmínek podle bodu I/16jedenkrát za 7 dní;trvá-li akce nepřetržitědéle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16ke dni nástupu na akcia dále ve frekvenci každých 7 dní,
 12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových ajiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod.(dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že
  1. maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“)nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob vpřípadě, že se akce koná ve vnitřních prostorech;vpřípadě, že se akce koná vprostorách světší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální  počet  přítomných  diváků  možné  navýšit  tak,  že  lze  obsadit  nejvýše  25  % kapacity sedících diváků,
  2. na  akci  mohou  být  přítomné  pouze  osoby,  které  nevykazují  klinické  příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, svýjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené vbodu I/16; organizátor akce jepovinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek  kontrolovat  a  osoba  je  povinna  mu  splnění  podmínek  podle  bodu I/16 prokázat;  vpřípadě,  že  osoba  splnění  podmínek  podle  bodu I/16 neprokáže,  je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
  3. všichni diváci  jsou  usazeni  (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že svýjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků odjeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  4. občerstvení  formou  bufetu  se  umožňuje  podávat  pouze  s  nabídkou  balených jednoporcových  k  přímé  konzumaci  určených  potravin  a  pokrmů  nebo  jako  bufet sobsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů vhledišti,
 13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e)  zákona č. 94/2021 Sb.stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejménaspolkové, sportovní,taneční,tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávkyaoslavy,tak, žeje ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně vevnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup,splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16prokázat;  v  případě,  že  osoba  splnění  podmínek  podle  bodu I/16neprokáže,  je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci;uvedené podmínky se nevztahují na:
  1. účast  na  svatbě,  prohlášení  osob  o  tom,  že  spolu  vstupují  do  registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
  2. schůze,  zasedání  apodobné  akce  ústavních  orgánů,  orgánů  veřejné moci, soudů ajiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  3. shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., oprávu shromažďovacím, veznění pozdějších předpisů,
  4.   sportovnípřípravu  profesionálních  sportovců  a  sportovní  přípravu  amatérských sportovců  organizovanou  sportovními  svazyza  podmínky,  žesportovci,rozhodčí a  členové  realizačního  týmunevykazují  klinické  příznaky  onemocnění  covid-19 a,  svýjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16;  subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek podle boduI/16 prokázat; vpřípadě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16neprokáže,  je  subjekt  organizující  sportovní  přípravu  povinen  takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravědo prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; vpřípadě  sportovní  přípravy  amatérských  sportovců  se  nařizuje  subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než30 osobve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravypro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,  a  to  v  rozsahu  identifikace  účastníka  (jméno,  příjmení)  a  kontaktní  údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, vněmž probíhala sportovní příprava,
  5. na sportovní utkání vrámci profesionální sportovní soutěženebosportovní soutěžeorganizovanésportovními  svazyza  podmínky,žesportovci,  rozhodčí  a  členové realizačního týmunevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, svýjimkou dětí do  6  let věku,splňují podmínky stanovené vbodu I/16;organizátorovi sportovního utkání  se  nařizuje  u uvedených  osob předzahájenímúčastina  utkání  splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor sportovního utkánípovinen takovéosoběneumožnit účast na utkání;organizátor  vede  evidenci  osob  účastnících  se  sportovníhoutkání pro  potřeby případného  epidemiologického  šetření orgánů  ochrany  veřejného  zdraví,  a  to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) akontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,
  6. organizovanou činnost  pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 2 metrya osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, svýjimkou dětí do  6  let  věku,  splňují  podmínky  stanovené  v  bodu I/16;organizátorovi  činnosti pěveckého  sboru  se  nařizuje  u  osob  před  zahájením  činnosti  splnění  podmínek kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; vpřípadě,  že  osoba  splnění  podmínek  podle  bodu I/16neprokáže,  je  organizátor činnosti  pěveckého  sboru  povinen  takové  osobě  neumožnit  účast  na  činnosti;organizátorčinnostipěveckéhosboruvede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to vrozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) akontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,
 14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
  1. koná-li  se  shromáždění  mimo  vnitřní  prostory  staveb,  jeho  účastníci  se  mohou shromažďovat  veskupinách  po  nejvýše  20 účastnících  a  dodržují  rozestupy  mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
  2. koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, svýjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry apředvstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
 15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby svýjimkou orgánů územních samosprávných celků vpřípadě, že se jej účastní najednom místě více než 10 osob:
  1. účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, svýjimkou osob ze společné domácnosti,
  2. účastník  nevykazuje klinické  příznaky  onemocnění  covid-19  a, s  výjimkou  dětí  dodovršení6 let věku, splňujepodmínky stanovené v bodu I/16; provozovatelise nařizuje u účastníkapři vstupu dovnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovise nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16prokázat; v případě, že účastníksplnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatelpovinen takovému účastníkovineumožnit vstup do vnitřních prostor,
 16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo proúčast na hromadných akcíchnebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
  1. osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 snegativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  napřítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 snegativním výsledkem, nebo
  3. osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem o provedeném očkování, které jepísemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn  v  seznamu  uznaných  národních  certifikátů  na  internetových  stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, neboiii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebod)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, neboe)osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro  sebetestování  nebo  povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, snegativním výsledkem, nebof)osoba  absolvovala vrámci  povinného  testování  zaměstnancůstanoveného  jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen prosebetestování nebo  povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osoboua  byl  osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, snegativním výsledkem; tato skutečnost se dokládápotvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebog)osoba  veškole  nebo  školském  zařízení  absolvovalapodle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictvínejdéle  před  72  hodinami  test  nastanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  prosebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládáčestnýmprohlášením,  resp.  čestnýmprohlášenímzákonného zástupceosobynebo potvrzenímškoly.
9II.Súčinností ode dne 8. června 2021od 0:00 hod.serušímimořádné opatření ze dne 28. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 31. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-17/MIN/K

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 1. Všem osobám se  s účinností ode dne 10. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně  filtrační  účinnosti  alespoň 94%  dle  příslušných  norem  (např.  FFP2, KN  95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  2. na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a  to  za  podmínky,  že  dodržuje  vzdálenost  alespoň  2  metry  od  žáků  nebo  studentů.Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.
 2. Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo  obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),které brání šíření kapének, ato:
  1. ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
   1. prodejna,
   2. provozovna služeb,
   3. zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
   4. zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
   5. mezinárodní letiště,
   6. vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání  v  základní  škole,  školní  družině  nebo  školním  klubu,  žáků  nižšího stupně  šestiletého  a  osmiletého  gymnázia  při  vzdělávání  na  gymnáziu,  žáků prvních  čtyř  ročníků  osmiletého  vzdělávacího  programu  konzervatoře při vzdělávání  na  konzervatoři  a  uchazečů  o  vzdělávání  ve  střední  škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,
   7. muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
  2. v prostředcích veřejné dopravy,
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  4. v motorových  vozidlech,  ledaže  se  v motorovém  vozidle  nachází  pouze  osoby z jedné domácnosti,
  s výjimkou  dětí  od  2  do  15  let,  které  i  na těchto  místech  mohou  nosit  ochranné prostředky uvedené v bodu 1.
  Žáci  nebo  studenti,  kteří  konají  praxi,  praktické  vyučování  nebo  praktickou  přípravu napracovišti  právnických  či  fyzických  osob,  se  řídí  pravidly  uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
 3. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  3. žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  4. ubytované děti, žáky nebo studenty při pohybu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
  5. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  6. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  7. děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
  13. osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti podobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
  14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  16. osoby při provádění autorského díla (např.divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
  20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
  22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
   • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
   • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
   • ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
  24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun
 4. Všem  zaměstnavatelům  se  s účinností  ode  dne  10. května 2021 do odvolání  tohoto  mimořádného  opatření  nařizuje  vybavit  zaměstnance  ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).


Zdravotnictví - místní lékaři

Ordinace MUDr. Svobody v Ronově nad Doubravou

Oznamuje, že je v provozu denně od 7:00 do 11:00 hodin pouze pro akutní případy a po telefonické domluvě na tel. 469 315 015. Dříve objednaní pacienti budou přeobjednáni na jiný termín.

Pediatrie Sýkora - dětský lékař

Od 4. května 2020 budeme opět ordinovat v ordinacích ve Žlebech, Zbýšově a Potěhách. Ordinační doba je beze změn.

I nadále prosíme rodiče nemocných dětí, aby se na vyšetření předem telefonicky objednali, plánované preventivní prohlídky a očkování u zdravých dětí fungují beze změn.

I nadále platí možnost telefonických či emailových konzultací.

Pokud máte děti s příznaky akutní respirační infekce (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolesti svalů, kloubů apod.) vždy nejdříve zavolejte do ordinace a domluvíme se na vyšetření u nás individuálně po telefonu, aby nedocházelo ke hromadění nemocných v čekárně, ev. aby jste s nemocným dítětem nepřišli mezi děti zdravé!!!

Je to nyní velmi důležité a prosím o dodržování tohoto pravidla do odvolání!

www.pediatrie-sykora.cz


Informační portály a weby

Vláda ČR - Aktuální informace z jednání
navštívit webovou stránku


Ministerstvo vnitra - Aktuální informace
navštívit webovou stránku


Ministerstvo zemědělství - Aktuální informace
navštívit webovou stránku


Středočeský kraj - Portál krizového řízení
navštívit webovou stránku

Služby LCCC domácí péče
jako pečovatelská služba LCC domácí péče, služba veřejného zájmu nabízíme součinnost ORP Kutné Hoře a ORP Kolínu a nedostupným spádovým obcím především, ve výpomoci se zajištěním seniorů, osamělých osob a jiným ohroženým cílovým skupinám, kteří danou situací zůstávají nezajištění v základních životních potřebách.
navštívit webovou stránku

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel.
navštívit webovou stránku

Poslední aktualizace: 17.06.2021 10:18

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení