Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Obecní úřad / Matrika

Matriční úřad

Ověření shody opisu nebo kopie a ověřování pravosti

Ověření shody opisu nebo kopie s listinným originálem (vidimace). Ověření pravosti podpisu (legalizace)

Správní poplatek vidimace 30 Kč za každou započatou stranu. Legalizace 30 Kč za každý ověřený podpis.

Uzavření sňatku

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenci, kteří jsou občany ČR a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ČR předloží tyto doklady:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. údaj o místě trvalého pobytu
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Snoubenec není povinen předložit doklady uvedené pod písmeny b-d, pokud toto prokáže občanským průkazem. Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Snoubenec, který je cizincem

Snoubenec cizí státní příslušnosti předloží:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 5. úmrtní list manžela (tento doklad není třeba předkládat je li toto uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za plaatné, je-li uzavíráno zástupcem
 8. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů
 9. doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Údaje pod písmeny b až d mohou být uvedeny v jednom dokladu, státní občanství lze prokázat cestovním pasem. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Správní poplatky

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kdy jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč

Církevní sňatek

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Snoubenci předloží doklady stejné jako u civilního sňatku. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců k datu uzavření manželství.

Vydání duplikátu matričních dokladů

Matriční úřad vydá doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě činit výpisy v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká,
 • nebo členům rodiny,
 • zplnomocněným zástupcům

Duplikát matričního dokladu se vydává na základě žádosti vyplněné na matričním úřadu.

Správní poplatek za nahlédnutí do matriční knihy 20 Kč za každou matriční událost, vydání duplikátu matričního dokladu 100 Kč

Výpis z rejstříku trestů

Žádost o výpis z rejstříku trestů se na matričním úřadě vyplní dle předložených dokladů:

 • rodný list
 • občanský průkaz

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Správní poplatek 100 Kč.

Vysvědčení o právní způsobilosti

Vydává občanovi matriční úřad dle místa trvalého pobytu. Vysvědčení platí 6 měsíců.

K vydání občan předloží tyto doklady:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. údaj o místu trvalého pobytu
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela

Občan není povinen předkládat doklady b až d pokud toto prokáže občanským průkazem. Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Správní poplatek 500 Kč

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení