Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Obecní úřad / Povinné informace

Povinné informace

1. Název

Obec Žleby

2. Důvod a způsob založení

Obec Žleby vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 • Starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Zastupitelstvo obce – 11 členů
 • Kontrolní výbor
 • Finanční výbor
 • Povodňová komise
 • Stavební komise
 • Bytová komise
 • Ekonomický úsek
 • Matrika
 • Stavební úřad

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zámecké náměstí 67, 28561 Žleby

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obce Žleby,Zámecké náměstí 67, 28561 Žleby

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, Středa 8:00-12:00, 12:30-16:30

4.4. Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

327 398 107 Starosta
327 398 711 Matrika, ev. obyvatel
327 398 135 Ekonomické
327 398 225 Stavební úřad

4.5. Čísla faxu

327 398 107

4.6. Adresa internetové stránky

www.ouzleby.cz

4.7. Adresa elektronické podatelny

podatelna@ouzleby.cz


starosta@ouzleby.cz

mistostarosta@ouzleby.cz

ekonom@ouzleby.cz

matrika@ouzleby.cz

stavebni@ouzleby.cz

4.8. Datová schránka

datová schránka: g6xa99q

5. Případné platby lze poukázat

ČS a.s. Čáslav č. ú. 443526319/0800

6. IČ

00236691

7. DIČ

CZ00236691

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

8.2. Rozpočet

Naleznete na odkaze umístěném na webových stránkách obce viz. Rozpočet a výroční zprávy

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se požaduje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1.). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8.). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (zobrazit seznam podání)
 • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

11.2. Vydané právní předpisy

Obec Žleby vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Žleby poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Podrobnosti naleznete na odkaze umístěném na webových stránkách obce viz. Poskytnuté informace.

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení