Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Poskytování informací / Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.

1. Pořízení kopií

 1. náklady na pořízení kopií (za každou i započatou stránku, poskytovanou formou fotokopie nebo počítačového disku
  Černobíláformát A4formát A3
  Jednostranná2 Kč3 Kč
  Oboustranná3 Kč6 Kč

  Barevnáformát A4formát A3
  Jednostranná5 Kč10 Kč
  Oboustranná7 Kč15 Kč

 2. Skenování

  Podle formátu požadované informace jako v případě pořízení kopií.

  Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané obcí, výše úhrady se stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk (pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku).

2. Náklady na opatření technických nosičů dat (informace poskytovaná formou záznamu na technickém nosiči)

USB disk individuální kalkulace podle pořizovací ceny

Jiný nosič individuální kalkulace podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, tato položka nebude uplatňována.

3. Odesílání informací žadateli

 1. Balné 20 Kč
 2. Náklady na poštovní služby

Cena uhrazená provozovateli poštovních služeb dle aktuálního sazebníku poštovních služeb.

V případě osobního převzetí požadovaných informací po dohodě žadatelem nebude tato položka uplatňována.

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání jsou odvozeny od skutečných nákladů na platy a ostatní osobní náklady zaměstnance úřadu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje doba přesahující jednu hodinu.

Každý případ se z tohoto hlediska posuzuje individuálně podle konkrétních okolností požadované informace. Žadatel je vždy před poskytnutím informace a zahájením mimořádně rozsáhlého vyhledávání předem vyrozuměn o výši nákladů na toto vyhledávání.

Náklady na vyhledávání a zpracování informace jedním pracovníkem

První hodinazdarma
Každá další i započatá hodina  350 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace nebude požadována, pokud:

 1. je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodina
 2. celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození na jednu žádost nepřesáhnou částku 200 Kč (to neplatí, jde-li o opakované poskytnutí informací obdobného charakteru témuž žadateli).

Požadovaná informace bude poskytnuta po prokazatelné úhradě nákladů.


Schváleno zastupitelstvem obce Žleby dne 4. 3. 2024 pod usnesením č. 30).

Ve Žlebech 5. 3. 2024

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení