Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Samospráva / Jednací řád

Jednací řád

zastupitelstva obce Žleby


schválený usnesením zastupitelstva obce Žleby

ze dne 28. 11. 2022


Zastupitelstvo obce Žleby (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“) tento Jednací řád Zastupitelstva obce Žleby (dále jen „jednací řád“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje náležitosti přípravy, svolávání a průběhu zasedání zastupitelstva, práva a povinnosti účastníků zasedání, vyhotovování zápisu ze zasedání a další organizační záležitosti související s činností zastupitelstva. Jednací řád i vlastní zasedání zastupitelstva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obcích.

Čl. 2
Pravomoci zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce dle zákona (zejména zákona o obcích). Zastupitelstvo rozhoduje o záležitostech přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon o obcích či zvláštní právní předpis.
 2. Mimo pravomocí vyhrazených zastupitelstvu zákonem o obcích si zastupitelstvo může vyhradit i další pravomoci v samostatné působnosti, nejsou-li zákonem vyhrazeny jinému orgánu.

Čl. 3
Svolání zasedání zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
 2. Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu obce Žleby a jsou veřejná.
 3. Zasedání zastupitelstva svolává starosta. V zákonem stanovených případech místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
 4. Požádá-li o svolání zastupitelstva alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
 5. Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení nového starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo. Pokud by místostarosta byl ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo výkonem pravomoci starosty některého ze členů zastupitelstva obce.
 6. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva zveřejní Obecní úřad obce Žleby na úřední desce a na vývěskách v místních částech obce, stejně tak jako způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska přístupná z webových stránek obce a systém „UZOB“), a to vždy alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.

Čl. 4
Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta nebo jím pověřený zástupce.
 2. Datum, čas a místo konání zasedání zastupitelstva stanovuje svolavatel (obvykle starosta).
 3. Svolavatel (obvykle starosta) navrhuje program zasedání zastupitelstva a určuje odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.
 4. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové a výbory.
 5. Návrhy na projednání v zastupitelstvu se podávají v písemné formě elektronicky, případně v listinné podobě prostřednictvím podatelny obecního úřadu tak, aby byly obecnímu úřadu doručeny nejpozději 8 dnů před zasedáním zastupitelstva, na kterém mají být projednány. O zařazení návrhů programu podaných zastupiteli nebo členy výborů v pozdější lhůtě rozhodne zastupitelstvo v úvodu příslušného zasedání. Další doplňující a aktuální materiály k již stanovenému programu mohou být dodatečně rozeslány elektronicky před zasedáním zastupitelstva i ve lhůtě kratší 7 dní.
 6. Návrhy na projednání v zastupitelstvu musí obsahovat stručnou důvodovou zprávu, konkrétní návrh usnesení a rámcovou informaci o povaze předkládané problematiky, na jejímž základě lze dospět ke konkrétnímu rozhodnutí zastupitele při jeho hlasování o návrhu příslušného usnesení. Člen zastupitelstva může požádat svolavatele zasedání nebo přednášejícího konkrétního návrhu o doplňující informace k bodům zasedání, pokud se domnívá, že bez nich nemůže dospět k rozhodnutí o předloženém návrhu.
 7. Pozvánka na zasedání a podkladové materiály pro jednání zastupitelstva se jednotlivým zastupitelům rozesílají elektronicky přes systém „UZOB“, a to nejpozději 7 dní před příslušným zasedáním. Podkladové materiály si lze od obecního úřadu vyžádat rovněž v listinné podobě nebo elektronicky mailem.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Neúčast na zasedání je možná pouze v případě vážných osobních a pracovních překážek.
 2. Člen zastupitelstva oznamuje svoji neúčast na zasedání zastupitelstva starostovi. Pozdní příchod či předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva oznamuje zastupitel předsedajícímu zasedání a současně o této skutečnosti uvědomuje zapisovatele.
 3. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují zastupitelé svým podpisem na prezenční listině, do níž se zaznamenává rovněž přesný čas pozdního příchodu a předčasného odchodu zastupitelů ze zasedání (zejména s ohledem na jejich přítomnost při hlasování o jednotlivých návrzích usnesení). Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
 4. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo újmu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Člen zastupitelstva, jenž učinil výše uvedené oznámení o střetu zájmů, hlasuje v dotčené věci bez omezení.
 5. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
 6. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace o skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Čl. 6
Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, popřípadě místostarosta či jiný člen zastupitelstva (dále jen „předsedající“).
 2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
 3. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 4. Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva nejpozději 20 minut po stanoveném začátku zasedání. Není-li při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání.
 5. V úvodu zasedání předsedající konstatuje usnášeníschopnost zastupitelstva a navrhne schválení programu zasedání. Předsedající dále určí zapisovatele z okruhu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, předloží zastupitelstvu návrh na volbu dvou ověřovatelů zápisu z řad členů zastupitelstva a návrh na tříčlennou návrhovou komisi složenou z přítomných členů zastupitelstva. Předsedající seznámí přítomné s rámcovou zprávou o činnosti orgánů obce a o plnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na posledním zasedání zastupitelstva, případně o vyřízení dotazů či podnětů z tohoto zasedání.
 6. O zařazení návrhů na pořad jednání přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo.
 7. Jednotlivé body programu před jejich projednáním stručně uvede předsedající, případně předkladatel.
 8. Před zahájením rozpravy umožní předsedající zástupcům výborů seznámit zastupitelstvo se stanovisky výborů k projednávané problematice.

Rozprava

 1. Všem vystupujícím uděluje, popřípadě odnímá slovo předsedající.
 2. Předsedající důsledně dbá na věcný průběh a pracovní charakter zasedání.
 3. Do rozpravy se zastupitelé i ostatní účastníci zasedání přihlašují viditelným zvednutím ruky, popřípadě elektronickým zařízením. Přihlásit se o slovo lze pouze před ukončením rozpravy.
 4. Předsedající udělí postupně slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva, a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. Přednostně může předsedající udělit slovo předkladateli návrhu projednávaného bodu programu.
 5. Osobám přihlášeným do rozpravy na základě oprávnění dle § 16, § 17 a § 36 zákona o obcích udělí předsedající slovo po skončení vystoupení posledního z přihlášených dle čl. 6 odst. 12, a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo.
 6. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 7. Se souhlasem předsedajícího mohou na zasedání zastupitelstva vystoupit i osoby v jednacím řádu neuvedené, nerozhodne-li v konkrétním případě zastupitelstvo jinak.
 8. Zastupitelé se mohou kdykoliv přihlásit o slovo s technickou poznámkou, je-li jejím obsahem upozornění na porušení právních předpisů, jednacího řádu či jiných procedurálních pravidel. Zastupiteli s technickou poznámkou je uděleno přednostní právo na vystoupení ihned po skončení právě probíhajícího projevu.
 9. Pokud řečník mluví příliš dlouho nebo nemluví k věci, upozorňují jej na tuto skutečnost předsedající. Nedojde-li bezodkladně k nápravě, může předsedající řečníkovi slovo odejmout. Případné námitky členů zastupitelstva proti odejmutí slova řeší zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 10. Během rozpravy mohou členové zastupitelstva vznášet k projednávanému bodu ústní dotazy, připomínky a návrhy na jednotlivé členy zastupitelstva, výbory a komise. Na tyto dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný ihned. Není-li na zasedání přítomen nebo odpověď vyžaduje prošetření, odpoví písmeně do 30 dnů. Toto neplatí, pokud by poskytnutí odpovědi bylo protiprávní nebo podléhalo mlčenlivosti nebo zákazu zveřejňování.
 11. Ukončení rozpravy může navrhnout kterýkoliv člen zastupitelstva. O návrhu na ukončení rozpravy se hlasuje ihned bez rozpravy. V případě schválení návrhu na ukončení rozpravy bude umožněno vystoupit všem, kdo byli do rozpravy přihlášeni před podáním návrhu na její ukončení.

Hlasování a usnesení

 1. Zastupitelstvo rozhoduje vždy hlasováním. K platnému přijetí usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li v daném případě zvláštní právní předpis jinak. Před každým hlasováním předsedající vždy ověřuje aktuální usnášeníschopnost zastupitelstva. Zjištěný údaj se uvede do zápisu ze zasedání zastupitelstva.
 2. Před zahájením hlasování předsedající seznámí zastupitelstvo s předmětem hlasování a přečte doslovné znění navrhovaného usnesení. Konečný návrh na usnesení předkládají ke schválení zastupitelstvu členové návrhové komise, která je složena ze tří členů zastupitelstva. Tato posuzuje komplexnost navrhovaných usnesení, provádí jejich úpravy podle průběhu a výsledku jednání zastupitelstva.
 3. Zastupitelstvo hlasuje veřejně, nestanoví-li zákon jinak. O návrhu hlasovat tajně rozhoduje v každém jednotlivém případě zastupitelstvo bez rozpravy. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky. Pro zabezpečení tajného hlasování je zvolena tříčlenná volební komise z členů zastupitelstva, která mezi sebou zvolí předsedu volební komise. Předsedající volební komise po skončení tajného hlasování přednese výsledek volby nebo hlasování tak, že sdělí počet vydaných lístků přítomným zastupitelům, počet platných lístků, počet hlasů pro a proti a vyhlásí, zda byl návrh přijat.
 4. Každý člen zastupitelstva hlasuje o předloženém návrhu osobně, v souladu se slibem zastupitele.
 5. Hlasování se provádí viditelným zvednutím ruky, popřípadě elektronickým zařízením.
 6. V průběhu hlasování může zastupitel hlasovat „PRO“ návrh, „PROTI“ návrhu, případně se „ZDRŽET“ hlasování. Veškeré údaje o všech hlasováních všech zastupitelů se zaznamenávají do zápisu ze zasedání zastupitelstva.
 7. Námitky proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést jakýkoliv člen zastupitelstva během hlasování nebo bezprostředně po něm. O této námitce rozhodne zastupitelstvo ihned opakovaným hlasováním bez rozpravy.
 8. Předkladatel návrhu usnesení je povinen dbát o maximální stručnost, věcnost, určitost a srozumitelnost předkládaného návrhu.
 9. V případě předložení doplňujících návrhů, pozměňujících návrhů či protinávrhů (dále jen „alternativní návrhy“) hlasuje zastupitelstvo nejprve o těchto alternativních návrzích. Bylo-li alternativních návrhů předloženo více, hlasuje o nich zastupitelstvo v opačném pořadí, než v jakém byly podány.
 10. V případě předložení několika variant návrhů usnesení se hlasuje nejprve o variantně doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté.
 11. Konečná formulace usnesení zastupitelstva musí vždy obsahově odpovídat výsledkům jednání zastupitelstva.

Diskuze

 1. Právo vystoupit v diskuzi má každý občan obce Žleby, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, a čestný občan obce (dále jen „občané“).
 2. Do diskuze se občané přihlašují viditelným zvednutím ruky.
 3. Diskuzní příspěvky občanů jsou projednávány v pořadí, v jakém byly do diskuze přihlášeny. Občan vždy vyčká výzvy předsedajícího k přeložení příspěvku do diskuze.
 4. Doba vystoupení občana s příspěvkem do diskuze je omezena na tři minuty. Občan je povinen hovořit k tématu věcně a stručně, vyvarovat se výrazně emočního a hrubého chování. Předsedající je oprávněn přerušit příspěvek v diskuzi před uplynutím 3 minut, pakliže se občan výrazně odchýlil od tématu nebo se svým projevem dopouští hrubého chování.
 5. Další příspěvky téhož občana ke stejnému bodu diskuze schvaluje zastupitelstvo obce.

Čl. 7
Nerušený průběh zasedání, pořádková opatření

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Osoby, které svým jednáním hrubě narušují řádný průběh zasedání zastupitelstva (včetně nevhodného a rušivého používání mobilních telefonů) a které nereagují na výzvu předsedajícího k nápravě, může předsedající vykázat ze zasedací místnosti.
 2. V průběhu zasedání zastupitelstva uděluje a odnímá slovo všem vystupujícím předsedající. Předsedající odnímá slovo vystupujícím zejména, ujímají-li se slova svévolně, odchylují-li se zcela od tématu, překračují-li vymezený čas pro svá vystoupení, porušují-li obsahem svých vystoupení právní řád České republiky či jednací řád, popřípadě, má-li obsah jejich vystoupení vulgární charakter.

Čl. 8
Ukončení zasedání zastupitelstva

 1. Byl-li pořad jednání probíhajícího zasedání zastupitelstva zcela vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva.
 2. Předsedající rovněž ukončí zasedání zastupitelstva, není-li v době jeho zahájení či v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Do 15 dnů poté se koná jeho náhradní zasedání.

Čl. 9
Výbory

 1. Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.
 2. V souladu s § 117, odst. 2 zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo povinně finanční a kontrolní výbor.
 3. Výbory se scházejí podle potřeby, ve lhůtách stanovených plánem práce a na základě výzvy zastupitelstva.
 4. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedové výborů jsou zvoleni zastupiteli na řádném zasedání. Každý výbor má právo zvolit si ze svých členů místopředsedu výboru.
 5. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
 6. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
 7. O provedené kontrole výbor vyhotovuje zápis, v němž uvede zejména předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření směřující k jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolu provádějící člen výboru a osoba, jejíž činnosti se kontrola týká. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných. S výsledky činnosti výboru informuje předseda výboru starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostu a příp. zastupitelstvo.
 8. Výbor předkládá kontrolní zápis zastupitelstvu. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě osob, jejichž činnosti se kontrola týká.
 9. Program výboru navrhuje jeho předseda, členové příp. je stanoven na základě úkolu od zastupitelstva. Program je přeložen a schválen v úvodu zasedání výboru. Jednání výboru vede předseda výboru příp. jím pověřený zástupce.
 10. Předseda výboru organizuje přípravu zasedání, činnost jednotlivých členů a zajišťuje ostatní práce spojené s činností výboru.
 11. Obecní úřad zajišťuje pro výbory technickou podporu.
 12. Výbor může konat společné schůze s jinými výbory, orgány nebo organizacemi, pakliže je to nutné k projednání úkolů.
 13. Výbor je usnášeníschopný, pakliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Čl. 10
Zápis ze zasedání zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé zápisu.
 2. Do zápisu ze zasedání zastupitelstva se vždy uvede:
  1. datum a místo zasedání
  2. přesný čas zahájení a přesný čas ukončení zasedání
  3. totožnost předsedajícího
  4. totožnost zapisovatele
  5. totožnost ověřovatelů zápisu
  6. totožnost členů návrhové komise
  7. počet přítomných členů zastupitelstva (včetně všech změn během zasedání)
  8. totožnost omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
  9. schválený program jednání zastupitelstva
  10. stručný průběh rozpravy včetně základní informace o vystupujících
  11. kompletní výčet podaných návrhů na usnesení
  12. průběh a výsledky hlasování
  13. schválená znění všech přijatých usnesení včetně jejich číselných označení
  14. diskuzní příspěvky
  15. výčet všech oznámení o střetu zájmů
  16. datum pořízení zápisu.
 3. Zápis ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání a je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Zápis je v zákonem požadované úpravě také k dispozici na webových stránkách obce a obecních vývěskách. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina z příslušného zasedání zastupitelstva. Samostatnou přílohou zápisu je rovněž obecním úřadem zveřejněná informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva s vyznačením data zveřejnění na elektronické úřední desce přístupné z webových stránek obce, stejně tak jako data jejího následného sejmutí.
 4. O případných námitkách členů zastupitelstva (popř. ověřovatelů zápisu) proti zápisu ze zasedání zastupitelstva rozhodne na svém nejbližším zasedání zastupitelstvo.

Čl. 11
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje kontrolní výbor.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Nastane-li v průběhu zasedání zastupitelstva situace, která není upravena platným právním řádem ani jednacím řádem, rozhodne o způsobu jejího řešení zastupitelstvo.
 2. Od postupu stanoveného jednacím řádem se zastupitelstvo může odchýlit, jsou-li splněny podmínky obecné zákonnosti a byl-li takový postup schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva či faktickým jednáním zastupitelstva bez uplatnění námitek člena zastupitelstva. Platnost a účinnost jednacího řádu tím není dotčena.
 3. Změny jednacího řádu provádí zastupitelstvo města zrušením původního a schválením nového usnesení.
 4. Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo usnesením č. 132) na svém zasedání dne 28. 11. 2022.
 5. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 28. 11. 2022. Tímto dnem se ruší jednací řád schválený usnesením číslo 2) zde dne 29. 10. 2018.


Mgr. Ludmila Záklasníková v.r.
Starostka obce

MVDr. Zdeňka Nová v.r.
Místostarostka obce

 
Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení